Pickaxe

ตารางการตีบวก

Augment LevelStat

+1

ความเสียหายในการขุดแร่ +5%

+2

พลังงานที่ใช้ในการขุดแร่ -4%

+3

Open Socket +1

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น

Last updated