เคียวและมีดพรีเมี่ยม

ตารางการตีบวก

Augment LevelStat

+1

ความเสียหายทั้งหมด +7%

+2

ความเสียหายที่ได้รับ -6%

+3

Open Socket +1

+4

ความเสียหายทั้งหมด +7%

+5

ความเสียหายที่ได้รับ -6%

+6

Open Socket +1

+7

ความเสียหายทั้งหมด +1

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก The Mayor เท่านั้น

Last updated