ผลผลิต

ผลผลิตที่ได้จากการทำฟาร์ม

ผลผลิตคือสิ่งได้รับจากการทำฟาร์มทั้งแบบเมล็ดและต้นกล้า ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อผลผลิตเติบโตเต็มที่แล้ว อัตราการเติบโตของผลผลิตขึ้นอยู่กับผลประกอบการของฟาร์ม ซึ่งเป็นคำสั่งที่อยู่ในใน Smart contract เหมือนกับระบบ Yield farming อื่น ๆ ผลผลิตยังเป็นทรัพยากรที่ผู้เล่นสามารถขายให้แก่ NPC ที่ร้านค้าหรือขายให้ผู้เล่นคนอื่นผ่านระบบตลาดกลางภายในเกม

ผลผลิตที่มี

ภาพประกอบ

ผลผลิต

ราคา

มะเขือเทศ

0.1 LUMI

ข้าวโพด

0.1 LUMI

กำหล่ำปลี

0.1 LUMI

แครอท

0.1 LUMI

Tear Drop

0.1 LUMI

กาแฟ

0.1 LUMI

นมวัว

0.1 LUMI

Meta Milk

1 Meta

Dandelion

1 Gaia

Bubble

0.1 LUMI

Gill

AMM

Chestnut

0.1 LUMI

Blueberry

0.1 LUMI

Metal Plate

0.1 LUMI

Lumber

0.1 LUMI

Marble

0.1 LUMI

Fine Leather

0.1 LUMI

Pandora Key

1 Gill

Egg

0.1 LUMI

จะมีมาเพิ่มในอนาคต

TBD

ประโยชน์ของผลผลิต

  1. ขายให้กับ NPC เพื่อแลกเป็น LUMI (ราคาตายตัว)

  2. นำไปแลกเปลี่ยนซื้ัอขายกับผู้เล่นคนอื่น

  3. แลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นกับ NPC

โดยทั่วไป ผลผลิตทุกประเภทจะมีมูลค่าที่เท่ากันสำหรับ NPC ในร้านค้า แต่จะมีบางภารกิจหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ผลผลิตบางชนิดเพื่อที่จะบรรลุเงื่อนไขของภารกิจ ดังนั้น ผลผลิตแต่ละชนิดจะมีมูลค่าแตกต่างกันออกไปตามสภาพคล่องในตลาด นอกจากนี้ ผลผลิตที่วางขายในตลาดกลางของเกมจะไม่มีราคาตายตัว ซึ่งมูลค่าอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์-อุปทานของผู้เล่นในเกม และผู้ขายสามารถตั้งราคาขายผลผลิตตามที่ตนต้องการได้

พืชที่เน่าเสีย

พืชที่เน่าเสีย จะเกิดขึ้นกับพืชที่อยู่ในฟาร์มเมล็ด ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปลูกพืชนานเกินระยะเวลาที่กำหนด (ส่วนใหญ่คือ 48 ชั่วโมง) เมื่อพืชเน่าเสีย พืชนั้นจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวหรือขายได้อีกต่อไป ผู้เล่นจะต้องเก็บพืชที่เน่าเสียทิ้งไปด้วยตัวเอง หรือรอให้ระบบจัดการให้โดยอัตโนมัติวันละครั้ง หลังจากจัดการเรียบร้อยแล้ว กำไรที่จะได้จากพืชที่เน่าเสียจะถูกโอนไปยังกองกลางหมู่บ้าน "Village Pool"

Last updated