ผลผลิต
ผลผลิตที่ได้จากการทำฟาร์ม
ผลผลิตคือสิ่งได้รับจากการทำฟาร์มทั้งแบบเมล็ดและต้นกล้า ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อผลผลิตเติบโตเต็มที่แล้ว อัตราการเติบโตของผลผลิตขึ้นอยู่กับผลประกอบการของฟาร์ม ซึ่งเป็นคำสั่งที่อยู่ในใน Smart contract เหมือนกับระบบ Yield farming อื่น ๆ ผลผลิตยังเป็นทรัพยากรที่ผู้เล่นสามารถขายให้แก่ NPC ที่ร้านค้าหรือขายให้ผู้เล่นคนอื่นผ่านระบบตลาดกลางภายในเกม

ผลผลิตที่มี

ภาพประกอบ
ผลผลิต
ราคา
มะเขือเทศ
0.1 LUMI
ข้าวโพด
0.1 LUMI
กำหล่ำปลี
0.1 LUMI
แครอท
0.1 LUMI
Tear Drop
0.1 LUMI
กาแฟ
0.1 LUMI
นมวัว
0.1 LUMI
Meta Milk
1 Meta
Dandelion
1 Gaia
Bubble
0.1 LUMI
จะมีมาเพิ่มในอนาคต
TBD

ประโยชน์ของผลผลิต

  1. 1.
    ขายให้กับ NPC เพื่อแลกเป็น LUMI (ราคาตายตัว)
  2. 2.
    นำไปแลกเปลี่ยนซื้ัอขายกับผู้เล่นคนอื่น
  3. 3.
    แลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นกับ NPC
โดยทั่วไป ผลผลิตทุกประเภทจะมีมูลค่าที่เท่ากันสำหรับ NPC ในร้านค้า แต่จะมีบางภารกิจหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ผลผลิตบางชนิดเพื่อที่จะบรรลุเงื่อนไขของภารกิจ ดังนั้น ผลผลิตแต่ละชนิดจะมีมูลค่าแตกต่างกันออกไปตามสภาพคล่องในตลาด นอกจากนี้ ผลผลิตที่วางขายในตลาดกลางของเกมจะไม่มีราคาตายตัว ซึ่งมูลค่าอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์-อุปทานของผู้เล่นในเกม และผู้ขายสามารถตั้งราคาขายผลผลิตตามที่ตนต้องการได้

พืชที่เน่าเสีย

พืชที่เน่าเสีย จะเกิดขึ้นกับพืชที่อยู่ในฟาร์มเมล็ด ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปลูกพืชนานเกินระยะเวลาที่กำหนด (ส่วนใหญ่คือ 48 ชั่วโมง) เมื่อพืชเน่าเสีย พืชนั้นจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวหรือขายได้อีกต่อไป ผู้เล่นจะต้องเก็บพืชที่เน่าเสียทิ้งไปด้วยตัวเอง หรือรอให้ระบบจัดการให้โดยอัตโนมัติวันละครั้ง หลังจากจัดการเรียบร้อยแล้ว กำไรที่จะได้จากพืชที่เน่าเสียจะถูกโอนไปยังกองกลางหมู่บ้าน "Village Pool"
*ภาพประกอบและเนื้อหาอาจแตกต่างในเกมจริง
Copy link
On this page
ผลผลิตที่มี
ประโยชน์ของผลผลิต
พืชที่เน่าเสีย