ผ้าคลุม

ตารางการตีบวก

Augment LevelStat

+1

ค่าพลังงานทั้งหมด -2%

+2

พลังงาน + %3

+3

Open Socket +1

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น

Last updated