ลังไม้

รับความเสียหายจาก : การทุบ (กระบอง) จำนวนดาเมจที่ใช้ทำลาย : 5

ตารางแสดงข้อมูลของดรอป :

ชื่อจำนวนโอกาส

Red Apple

1

45%

Green Apple

1

35%

Banana

1

20%

Last updated