ลังเหล็ก

รับความเสียหายจาก : การทุบ (กระบอง) จำนวนดาเมจที่ใช้ทำลาย : 8

ตารางแสดงข้อมูลของดรอป :

ชื่อจำนวนโอกาส

Red Apple

2

45%

Green Apple

2

35%

Banana

1

20%

Last updated