รองเท้าพรีเมี่ยม

ตารางการตีบวก

Augment LevelStat

+1

โอกาสในการหลีกเลี่ยงสถานะเหนื่อย +12%

+2

เลือด +6%

+3

Open Socket +1

+4

Reduce effect of Maim by %12

+5

เลือด +6%

+6

Open Socket +1

+7

ความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด -8%

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก The Mayor เท่านั้น

Last updated