ขวาน

ตารางการตีบวก

Augment LevelStat

+1

ความเสียหายในการตัดไม้ +6%

+2

พลังงานในการตัดไม้ -4%

+3

Open Socket +1

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น

Last updated