Comment on page

ฟาร์มทรัพยากร

นำทรัพยากรมาแปรเปลี่ยนเป็นผลผลิต

ฟาร์มทรัพยากรคืออะไร

ฟาร์มทรัพยากรคือ ฟาร์มที่ให้ผู้เล่นนำทรัพยากรมาเปลี่ยนแปลงเป็นผลผลิตได้โดยตรงผ่านฟาร์มทรัพยากร ที่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของ NFT ทรัพยากรชนิดนั้นๆเพื่อสร้างฟาร์ม และจะมีเวลา 48 ชั่วโมงในการเก็บเกี่ยว โดยจะมีฟาร์มทรัพยากรอยู่ 4 ชนิดได้แก่
 1. 1.
  Sawmill Factory ใช้ Wood เพื่อแปรรูปเป็น Lumber
 2. 2.
  Stonemill Factory ใช้ Stone เพื่อแปรรูปเป็น Marble
 3. 3.
  Tannery Factory ใช้ Leather เพื่อแปรรูปเป็น Fine Leather
 4. 4.
  Smelter Factory ใช้ Copper หรือ Iron เพื่อแปรรูปเป็น Metal Plate

รางวัลผลผลิตจากฟาร์มทรัพยากร

ชื่อฟาร์ม
ผลผลิต
ราคา (LUMI)
ตัวคูณ (x) ของรางวัล / บล็อก
รางวัล LUMI / บล็อก
Crop reward per block
Base Reward per block (1x)
Sawmill Factory
Lumber
0.1
2
0.02
0.2
0.1
Stonemill Factory
Marble
0.1
2
0.02
0.2
0.1
Tannery Factory
Fine Leather
0.1
2
0.02
0.2
0.1
Smelter Factory
Metal Plate
0.1
2
0.02
0.2
0.1