ผ้าคลุมพรีเมี่ยม

ตารางการตีบวก

Augment LevelStat

+1

ค่าพลังงานทั้งหมด -4%

+2

เลือด +6%

+3

Open Socket +1

+4

ค่าพลังงานทั้งหมด -4%

+5

เลือด +6%

+6

Open Socket +1

+7

เลือด +8

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก The Mayor เท่านั้น

Last updated