Fire Comet

เพิ่มโอกาสในการเรียกดาวหางไฟให้ตกใส่ศัตรูเมื่อทำการโจมตี สร้างความเสียหายไฟอย่างรุนแรง

ความรุนแรงและโอกาสในการเรียกดาวหาง

Last updated