ลังเหล็กใหญ่

รับความเสียหายจาก : การทุบ (กระบอง) จำนวนดาเมจที่ใช้ทำลาย : 16

ตารางแสดงข้อมูลของดรอป :

ชื่อจำนวนโอกาส

Red Apple

2

40%

Green Apple

2

30%

Banana

1

15%

Red Herb

1

10%

Green Herb

1

5%

Last updated