ถัง

รับความเสียหายจาก : การทุบ (กระบอง) จำนวนดาเมจที่ใช้ทำลาย : 8

ตารางแสดงข้อมูลของดรอป :

ชื่อจำนวนโอกาส

Red Apple

1

45%

Green Apple

1

30%

Banana

1

15%

Red Herb

1

5%

Last updated