รองเท้า

ตารางการตีบวก

Augment LevelStat

+1

โอกาสในการหลีกเลี่ยงสถานะเหนื่อย +6%

+2

Reduce effect of Maim by %6

+3

Open Socket +1

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น

Last updated