ขวานพรีเมี่ยม

ตารางการตีบวก

Augment LevelStat

+1

ความเสียหายในการตัดไม้ +12%

+2

ความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด -6%

+3

Open Socket +1

+4

เพิ่มความเสียหายในการตัดไม้ +12%

+5

ความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด -6%

+6

Open Socket +1

+7

ความเสียหายในการตัดไม้ +2

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก The Mayor เท่านั้น

Last updated