เคียวและมีด
ตารางการตีบวกเคียวธรรมดา
** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม
Augment Level
Stat
+1
ความเสียหายทั้งหมด +3%
+2
พลังงานในการสร้างความเสียหายทั้งหมด -2%
+3
Open Socket +1
** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น
Copy link