เสียมพรีเมี่ยม
ตารางการตีบวกเสียมพรีเมี่ยม
** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม
Augment Level
Stat
+1
ความเสียหายในการขุดแร่ +12%
+2
ความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด -6%
+3
Open Socket +1
+4
ความเสียหายในการขุดแร่ +12%
+5
ความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด -6%
+6
Open Socket +1
+7
ความเสียหายในการขุดแร่ +2
** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก The Mayor เท่านั้น
Copy link