ขวานพรีเมี่ยม
ตารางการตีบวกขวานพรีเมี่ยม
** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม
Augment Level
Stat
+1
ความเสียหายในการตัดไม้ +12%
+2
ความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด -6%
+3
Open Socket +1
+4
เพิ่มความเสียหายในการตัดไม้ +12%
+5
ความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด -6%
+6
Open Socket +1
+7
ความเสียหายในการตัดไม้ +2
** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก The Mayor เท่านั้น
Copy link