ถุงมือ
ตารางการตีบวกถุงมือธรรมดา
** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม
Augment Level
Stat
+1
เพิ่มปริมาณไม้ที่ได้รับ +5%
+2
เพิ่มปริมาณหินที่ได้รับ +5%
+3
Open Socket +1
** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น
Copy link