รองเท้า
ตารางการตีบวกรองเท้าธรรมดา
** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม
Augment Level
Stat
+1
โอกาสในการหลีกเลี่ยงสถานะเหนื่อย +6%
+2
Reduce effect of Maim by %6
+3
Open Socket +1
** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น
Copy link