ขวาน
ตารางการตีบวกขวานธรรมดา
** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม
Augment Level
Stat
+1
ความเสียหายในการตัดไม้ +6%
+2
พลังงานในการตัดไม้ -4%
+3
Open Socket +1
** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น
Copy link