Fire Comet

เพิ่มโอกาสในการเรียกดาวหางไฟให้ตกใส่ศัตรูเมื่อทำการโจมตี สร้างความเสียหายไฟอย่างรุนแรง
ความรุนแรงและโอกาสในการเรียกดาวหาง
Level
Fire Damage
Chance%
1
10 - 15
12%
2
12 - 17
14%
3
14 - 19
16%
4
16 - 21
18%
5
17 - 23
20%
6
18 - 25
22%
7
19 - 27
24%
8
20 - 28
26%
9
21 - 29
28%
10
22 - 30
30%